PRIVACYVERKLARING

Datum: april 2020

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Studio Macaluso uw persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.

Studio Macaluso verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Studio Macaluso levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Studio Macaluso dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Studio Macaluso verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Studio Macaluso worden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Studio Macaluso persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Studio Macaluso, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Studio Macaluso aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Studio Macaluso zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Links
Studio Macaluso kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Studio Macaluso is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Studio Macaluso raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Studio Macaluso verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@studiomacaluso.nl. Studio Macaluso zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Studio Macaluso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Studio Macaluso maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio Macaluso verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Studio Macaluso op via info@studiomacaluso.nl.

Studio Macaluso is als volgt te bereiken:

Adres: Vloeiweg 80, 5061 GD OIsterwijk

Kamer van Koophandel: 34109621

Telefoon: 06 22 38 76 99

E-mailadres: info@studiomacaluso.nl

Studio Macaluso kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in april 2020.